Usługi

Do celów Fundacji należy działalność w sferze zadań publicznych w zakresie:
1. działalności charytatywnej;
2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
7. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10. promocji i organizacji wolontariatu.

 

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez następujące formy działalności:
1. pomoc w procesie adopcyjnym zwierząt oraz wsparcie właścicieli w pierwszych dniach po adopcji,
2. diagnostykę, leczenie i rehabilitację kotów bezdomnych,
3. opiekę nad zwierzęcymi, szczególnie kocimi ofiarami wypadków komunikacyjnych i losowych, osieroceniu przez dotychczasowego opiekuna,
4. doradztwo żywieniowe i behawioralne zwierząt oraz w zakresie opieki nad zwierzętami niepełnosprawnymi,
5. felinoterapię,
6. podejmowanie działań zapobiegających bezdomności zwierząt,
7. podejmowanie działań kulturalnych, artystycznych mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie praw zwierząt,
8. organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów, zajęć terapeutycznych i innych działań w zakresie edukacji nieformalnej pro środowiskowej i pro zwierzęcej, wyrównywania szans edukacyjnych,
9. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i ich poszanowania i dobrostanu,
10. zwiększanie dostępu do wiedzy poprzez prowadzenie projektów internetowych w tym szkoleniowych, w szczególności z zakresu kształtowania właściwych postaw społecznych pro środowiskowych i pro zwierzęcych, w tym w oparciu o zakres tematyczny ustawy o ochronie praw zwierząt,
11. prowadzenie niepublicznych placówek: edukacyjnych, centrów edukacji społecznej, centrów dialogu, czasowej opieki nad zwierzętami,
12. podejmowanie działań na rzecz powstawania nieformalnych grup, których celem będzie praca na rzecz rozwoju środowisk lokalnych; inicjowanie powstawania m.in. klubów aktywizujących środowisko lokalne w zakresie działań pro zwierzęcych i prośrodowiskowych,
13. podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej,
14. współpraca z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz działań pro środowiskowych i pro zwierzęcych,
15. organizacja międzynarodowych spotkań; współpraca z organizacjami międzynarodowymi, których cele tożsame są z celami Fundacji,
16. organizacja spotkań, warsztatów z organizacjami analogicznymi w celu wymiany doświadczeń i promocji,
17. wydawanie czasopism, broszur, książek, materiałów multimedialnych, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących działania Fundacji lub odnoszące się do jej celów statutowych.