Statut fundacji Kociniec

Statut

Fundacji KOCINIEC KOCI SIEROCINIEC

z dnia 07.05.2021 r.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja KOCINIEC KOCI SIEROCINIEC zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez:

Aleksandrę Marię Stasiorowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A numer: 1131/2021 sporządzonym przez Notariusza Krzysztofa Płotkowskiego w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ul. Chełmińskiej 16/2, w dniu 07.05.2021 r

§ 2

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może posługiwać się własnym logo.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającymi się do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 6

Fundacja może nadawać tytuł „Zasłużony dla Fundacji’’.

Rozdział 2.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Do celów Fundacji należy działalność w sferze zadań publicznych w zakresie:

 1. działalności charytatywnej;
 2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 4. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez następujące formy działalności:

 1. pomoc w procesie adopcyjnym zwierząt oraz wsparcie właścicieli w pierwszych dniach po adopcji,
 2. diagnostykę, leczenie i rehabilitację kotów bezdomnych,
 3. opiekę nad zwierzęcymi, szczególnie kocimi ofiarami wypadków komunikacyjnych i losowych, osieroceniu przez dotychczasowego opiekuna,
 4. doradztwo żywieniowe i behawioralne zwierząt oraz w zakresie opieki nad zwierzętami niepełnosprawnymi,
 5. felinoterapię,
 6. podejmowanie działań zapobiegających bezdomności zwierząt,
 7. podejmowanie działań kulturalnych, artystycznych mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie praw zwierząt,
 8. organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów, zajęć terapeutycznych i innych działań w zakresie edukacji nieformalnej pro środowiskowej i pro zwierzęcej, wyrównywania szans edukacyjnych,
 9. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i ich poszanowania i dobrostanu,
 10. zwiększanie dostępu do wiedzy poprzez prowadzenie projektów internetowych w tym szkoleniowych, w szczególności z zakresu kształtowania właściwych postaw społecznych pro środowiskowych i pro zwierzęcych, w tym w oparciu o zakres tematyczny ustawy o ochronie praw zwierząt,
 11. prowadzenie niepublicznych placówek: edukacyjnych, centrów edukacji społecznej, centrów dialogu, czasowej opieki nad zwierzętami,
 12. podejmowanie działań na rzecz powstawania nieformalnych grup, których celem będzie praca na rzecz rozwoju środowisk lokalnych; inicjowanie powstawania m.in. klubów aktywizujących środowisko lokalne w zakresie działań pro zwierzęcych i prośrodowiskowych,
 13. podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej,
 14. współpraca z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz działań pro środowiskowych i pro zwierzęcych,
 15. organizacja międzynarodowych spotkań; współpraca z organizacjami międzynarodowymi, których cele tożsame są z celami Fundacji,
 16. organizacja spotkań, warsztatów z organizacjami analogicznymi w celu wymiany doświadczeń i promocji,
 17. wydawanie czasopism, broszur, książek, materiałów multimedialnych, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących działania Fundacji lub odnoszące się do jej celów statutowych.

§ 9

 1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, a także realizacji jej celów statutowych, Fundacja prowadzić będzie działalność statutową odpłatną i nieodpłatną. Podjęcie działalności przez Fundację w dziedzinach wymaganych uzyskania koncesji, zezwoleń i innych zgód może nastąpić po ich uzyskaniu.

Rozdział 3.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

 

 1. Majątek Fundacji stanowi:
  1. Fundusz Założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),
  2. środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w trakcie jej działalności.
 2. Dochody Fundacji stanowią w szczególności:
  1. darowizny, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia otrzymane z kraju,
  2. jak i z zagranicy,
  3. dotacje i subwencje,
  4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  5. dochody z majątku Fundacji oraz z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie jak i nieodpłatnie,
  6. odsetki z lokat bankowych,
  7. dochody z działalności statutowej odpłatnej.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1817).

Rozdział 4.

Władze Fundacji

§ 11

Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 12

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z trzech Członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
 3. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
 4. Funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu sprawują osoby powołane uchwałą przez Fundatora.

§ 13

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, śmierci członka Zarządu.
 2. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje uchwałą w przypadku:
 1. złożenia rezygnacji,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 4. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 5. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż pół roku,
 6. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 7. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 14

 

 1. W zakresie prowadzenia spraw Fundacji, każdy Członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłego zarządu. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są
  1. Do kwoty 5000,00 zł każdy Członek Zarządu samodzielnie
  2. Powyżej kwoty 5000,00 zł dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków z dobrodziejstwem inwentarza i zapisów, subwencji i dotacji,
 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia zwołuje Wiceprezes Zarządu.
 2. O terminie i tematyce posiedzenia Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu przy wykorzystaniu e-maila lub smsa.
 3. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.
 3. Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli likwidowanej Fundacji pozostaną środki majątkowe, Fundator przeznacza je na cele charytatywne.
 4. Statut Fundacji może ulec zmianie.
 5. Zmiana może dotyczyć wszystkich elementów określonych w Statucie.
 6. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Fundator.
 7. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 8. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o uprawnieniach i wynikających z nich decyzjach czy uchwałach Fundatora oznacza to podjęcie pisemnej Uchwały przez Fundatorów. Uchwała Fundatorów może być podjęta, gdy co najmniej dwóch z trzech Fundatorów głosuje za jej przyjęciem.
 9. Umowy z Zarządem w imieniu Fundacji zawiera upoważniony pisemnie przez Fundatora Pełnomocnik ds. zawierania umów z członkami Zarządu.

§ 17

 

 1. Fundator w drodze uchwały ma prawo przekazać Zarządowi Fundacji wszystkie uprawnienia Fundatora wynikające z niniejszego Statutu.
 2. W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą co najmniej roczną niezdolność Fundatora do wykonywania uprawnień wynikających ze Statutu, jego uprawnienia przewidziane w statucie wykonuje Zarząd Fundacji, chyba że Statut stanowi inaczej.